دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس علوم تغذیه

مدرک مربیگری A

دارنده 14 حکم قهرمانی کرج

2 قهرمانی تهارن

فینالیست مسابقات کشوری

دارنده 23 کاپ تیمی استان البرز

Create your account